معرفی

مشخصات فردی

مهدی حاجی رضائی

نام - نام خانوادگی : مهدی   حاجی رضائی

پست الکترونیکی : m_hajirezaie@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

مهدی حاجی رضائی
مهدی حاجی رضائی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^